ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

 

«γεμίζει» την επιδερμίδα ενώ βελτιώνει ενεργά την απαλότητα, την υφή και τον τόνο για μια πιο νεανική όψη.

 

Τι Ει?ναι: Ε?να foundation υψηλη?ς κα?λυψης που προσφε?ρει ανα?λαφρη ενυδα?τωση, «γεμι?ζει» την επιδερμι?δα ενω? βελτιω?νει ενεργα? την απαλο?τητα, την υφη? και τον το?νο για μια πιο

νεανικη? ο?ψη.

 

Τι Προσφε?ρει:

 

• Αποτελε?σματα που μπορει?τε να δει?τε, απο? ε?να foundation που δεν φαι?νεται. Παρατηρει?στε ορατη? βελτι?ωση στην απαλο?τητα, στην υφη? και στον το?νο της επιδερμι?δας σε μο?λις 10 ημε?ρες.

• Α?μεσα, η επιδερμι?δα φαι?νεται αψεγα?διαστη, με ομοιο?μορφο χρωματικο? το?νο, πιο φωτεινη?, με ενυδατικη? α?νεση που μπορει?τε να νιω?σετε.

 

• Μετα? απο? χρη?ση 4 εβδομα?δων, βοηθα? στη λει?ανση της επιφα?νειας της επιδερμι?δας χα?ρη στα ισχυρα? πεπτι?δια, ο?πως το Acetyl Hexapeptide-8 (γνωστο? και ως Argireline) και Acetyl Hexapeptide-12.

• Προσφε?ρει α?ψογη και ανα?λαφρη, υψηλη? κα?λυψη για 24 ω?ρες χωρι?ς να εγκαθι?σταται σε λεπτε?ς γραμμε?ς και ρυτι?δες η? να ε?χει αποτε?λεσμα μα?σκας.

 

• Χαρι?ζει 24-ω?ρες συνεχη? ενυδα?τωση που «γεμι?ζει» την επιδερμι?δα χα?ρη στις τεχνολογι?ες ενυδα?τωσης που υπα?ρχουν και στην οικογε?νεια Moisture Surge.

Το Υαλουρονικο? οξυ? «γεμι?ζει» τις λεπτε?ς γραμμε?ς αφυδα?τωσης. Δει?τε βελτι?ωση στην ενυδα?τωση της επιδερμι?δας σας μετα? απο? χρη?ση 10 ημερω?ν και μετα? απο? χρη?ση 4 εβδομα?δων!

• Αναδεικνυ?ει τη διακριτικη? εσωτερικη? λα?μψη της επιδερμι?δας και βελτιω?νει την καθαρο?τητα και την υφη? της χα?ρη στο Σαλικυλικο? Οξυ?.

 

Για Ποιον Ει?ναι: Πολυ? Ξηρη?, Ξηρη? ε?ως Μικτη? Επιδερμι?δα. (Τυ?πος Επιδερμι?δας 1, 2, &amp, 3).

 

Κα?λυψη: Υψηλη? κα?λυψη | Τελει?ωμα: Φυσικο?

 

Τρο?πος Χρη?σης: Απλω?στε μικρη? ποσο?τητα ξεκινω?ντας απο? το κε?ντρο του προσω?που προς τα ε?ξω χρησιμοποιω?ντας πινε?λο foundation η? τα ακροδα?χτυλα. Απλω?στε και αναμι?ξτε καλα? στις γωνι?ες, μπορει?τε να «χτι?σετε» ο?ση κα?λυψη χρεια?ζεστε. Ολοκληρω?στε με που?δρα, εα?ν επιθυμει?τε επιπλε?ον κα?λυψη. Αφαιρει?ται με προι?ο?ν ντεμακιγια?ζ.

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ EVEN BETTER REFRESH HYDRATING &amp, REPAIRING MAKEUP.

 

Επιδερμι?δα που φαι?νεται νεο?τερη με τη βοη?θεια της επιστη?μης. Για γυναι?κες που αναζητου?ν ε?να ο?μορφο, αψεγα?διαστο foundation που διαρκει?. Τελειοποιει? α?μεσα την επιδερμι?δα.

«Γεμι?ζει» στη στιγμη? την επιδερμι?δα. Σχεδιασμε?νο να δι?νει ενυδα?τωση που βοηθα? στη λει?ανση των λεπτω?ν γραμμω?ν αφυδα?τωσης. Αποτελε?σματα ορατα?, απο? ε?να foundation που δεν φαι?νεται.

 

Το Even Better Refresh Hydrating &amp, Repairing Makeup χαρι?ζει α?μεση ενυδα?τωση που διαρκει? για 24 ω?ρες. Συνεχι?ζει να ενυδατω?νει ο?σο το χρησιμοποιει?τε. Ο?μορφη, υψηλη? κα?λυψη με φυσικη?, ανα?λαφρη ο?ψη που τη βλε?πετε και τη νιω?θετε. Ο συνδυασμο?ς ενεργω?ν πεπτιδι?ων, ο?πως η Argireline, βοηθου?ν την επιδερμι?δα να παραμε?νει λει?α και να λα?μπει. Η καθαρο?τητα και η λα?μψη της αποκαθι?στανται με την πολλαπλη? χρη?ση ενω? αποκαλυ?πτεται μι?α φωτεινο?τερη πλευρα? της επιδερμι?δας σας χα?ρη στο συνδυασμο? δραστικω?ν συστατικω?ν, συμπεριλαμβανομε?νου του σαλικυλικου? οξε?ος. Δεν εγκαθι?σταται στις λεπτε?ς γραμμε?ς του προσω?που. Διατι?θεται σε 27 αποχρω?σεις (ε?ως 12 αποχρω?σεις στα καταστη?ματα και 27 online).

 

Γνωρι?στε την προ?κληση 10 ημερω?ν του Even Better: βελτι?ωση στην υφη?, λει?ανση και χρωματικο? το?νο της επιδερμι?δας σε μο?νο 10 ημε?ρες.

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ &amp, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

• Στα βασικα? δραστικα? συστατικα? της συ?νθεσης υπα?ρχει ε?νας συνδυασμο?ς που «γεμι?ζει» την επιδερμι?δα και με τη συνεχη? χρη?ση την κα?νει πιο λει?α, αντιστρε?φοντας τα ορατα? σημα?δια γη?ρανσης.

• Η συ?νθεση περιλαμβα?νει επι?σης μοναδικη? τεχνολογι?α ενυδα?τωσης (sodium polysparate, γλυκερι?νη, τρεχαλο?ζη, υαλουρονικο? να?τριο κ.α?.) που χρησιμοποιου?νται και στις βασικε?ς φροντι?δες περιποι?ησης της επιδερμι?δας, ο?πως στη Moisture Surge Concentrate και Moisture Surge 72-Hour Auto-Replenishing Hydrator.

Χαρι?ζει εξαιρετικη? α?μεση, 24-ω?ρες συνεχη?ς ενυδα?τωση.

 

• Το Σαλικυλικο? Οξυ? κα?νει η?πια απολε?πιση ο?σο το φορα?τε και αποκαλυ?πτει μι?α πιο λαμπερη? πλευρα? της επιδερμι?δας σας.

Latest

Η Farcom Professional χορηγός του Κοινωνικού Κομμωτηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η πόλη μας υποδέχτηκε ένα νέο κεφάλαιο αλληλεγγύης και...

Οδυσσέα Ελύτη «Το Μονόγραμμα»

Οδυσσέα Ελύτη «Το Μονόγραμμα», 22/9/2023, ώρα 8:30μμ Ένας ερωτικός ύμνος...

Νέα Γενική Διευθύντρια της L’Oréal Hellas, Alessandra Delfini

Η L’Oréal Hellas ανακοινώνει ότι η κα. Alessandra Delfini...
- Advertisment -
BusinessNews.gr

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δ. Αθηναίων έκλεισε 2 χρόνια φροντίδας και προσφοράς

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δ. Αθηναίων έκλεισε 2 χρόνια φροντίδας και προσφοράς και το γιόρτασε… «βγαίνοντας έξω»! Την περασμένη εβδομάδα το...

Η Farcom Professional χορηγός του Κοινωνικού Κομμωτηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η πόλη μας υποδέχτηκε ένα νέο κεφάλαιο αλληλεγγύης και φροντίδας, με τα εγκαίνια του Κοινωνικού Κομμωτηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 20...

Οδυσσέα Ελύτη «Το Μονόγραμμα»

Οδυσσέα Ελύτη «Το Μονόγραμμα», 22/9/2023, ώρα 8:30μμ Ένας ερωτικός ύμνος στην «Αλεξάνδρεια» Ένα από τα πλέον ερωτικά ποιήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, «Το Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη,...

Newsletter